2016/04/05

[ble]太陽誘電のnRF52832モジュール

おー、nRF52832だ!

EYSHCNZXZ